logo.png
高性能,高效率的功率半导体分立器件

MaxPower提供突破性的技术和创新的设计,同时保持具有竞争力的价格。 凭借丰富且不断增长的IP组合,精心的产品设计,为您的产品提供绝佳的竞争优势。


产品名称
封装形式
规格书
Spice
Model
BVDSS (V)
VTH (V)
ID(A) @TC=25℃
RDS(ON)@10V
RDS(ON)@4.5V
Gate Charge
Typ (mΩ)
Max (mΩ)
Typ (mΩ)
Max (mΩ)
Qg (nC)
Qg (nC)@4.5V
Qgs (nC)
Qgd (nC)